Logo Wesołe Misie
Slogan Wesołe Misie

ZASADY REKRUTACJI DZIECI
Prowadzimy zapisy do grup wiekowych:
• słoneczka 0,6 -1
• krasnoludki 1 - 2
• niedźwiadki 2 - 3


Żłobek przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności:
1. Dzieci do żłobka przyjmuje osoba prowadząca żłobek.
2. Kryteria przyjęcia dziecka do placówki:
• kolejność zgłoszeń,
• rodzeństwo uczęszczające do placówki.
• uiszczenie wpisowego (opłata jednorazowa, bezzwrotna, przeznaczona na wyprawkę, ubezpieczenie oraz zapewnienie gwarancji miejsca dla dziecka w placówce.
3. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka "
i złożenie jej w podanym wcześniej przez dyrektora żłobka terminie, następnie wpłata czesnego.
4. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej
pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a dyrektorem żłobka.
5. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.
6. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku w miarę wolnych miejsc.
7. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc- o kolejności zapisu
dziecka decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez dyrektora terminie przy zachowaniu
następujących zasad:
• pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające
• pierwszeństwo ma także rodzeństwo dzieci uczęszczających

Dokumenty do pobrania :
Karta zgłoszenia
Wyprawka
Statut żłobka
Regulamin organizacyjny żłobka 07.03.18

 

Opłaty wynoszą 600zł-czesne i 10 zł wyżywienie dzienne. Należy je uiszczać do 02 dnia każdego miesiąca przelewem bankowym na dane:

Żłobek Wesołe Misie Małgorzata Lange
ul. Ogrodowa 85
08-110 Siedlce

tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc

Oddział Sokołowska
nr konta 17109026880000000134569960

Oddział Ogrodowa
nr konta; 70249000050000450032036472